Turcosa Analitik Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Saklanması ve İmhası Politikası

29.07.2019

1. AMAÇ VE KAPSAM

Kişisel verilen işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uygulamak üzere iş bu politika oluşturulmuştur.

Turcosa Analitik tarafından benimsenen ileri hizmet kalitesi, birey ve kurumların haklarına saygı, dürüstlük ilkeleri çerçevesinde, Turcosa Analitik hizmetlerinin işleyişinin KVKK, ikincil düzenlemeler, Kişisel Verilerin Koruma Kurumu (Kurum) tavsiyeleri, Kişisel Verileri koruma kurulunun (Kurul) Kararları ve düzenlemeleri, kesinleşmiş mahkeme kararları ve sair ilgili mevzuat kapsamında düzenlenmesi Turcosa Analitik’in öncelikli konuları arasında yer almaktadır.

Politika ile Turcosa Analitik tarafından KVKK’ya uyum için yukarıda açıklanan temel ilkeler çerçevesinde getirilecek düzenlemelerin Turcosa Analitik bünyesinde, etkin bir şekilde uygulanması amaçlanmaktadır.

Politika ile öngörülen temel düzenlemeler doğrultusunda, Turcosa Analitik bünyesindeki süreçte kişisel verilerin işlenmesi ve korunması açısından gerekli teknik ve idari tedbir alınmakta, iç prosedürler oluşturulmakta,, farkındalıkların oluşması için eğitimler yapılmakta, çalışanların KVKK uygulama esaslarına uyumları için gerekli önlemler alınmakta, uygun ve etkin denetim mekanizmaları ile teknolojik alt yapı, hukuki ve idari sistemler kurulmaktadır.

Politika, KVKK ile getirilen öneriler uyarınca gerekli hususları düzenler. Turcosa Analitik çalışanları ile şirketimiz iştirakleri, iş ortakları ve hizmet satın aldığımız üçüncü kişileri ve bunların personelleri var ise görevlendirdikleri üçüncü kişiler iş bu politika ve KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına dair yasal mevzuata, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tavsiyelerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına ve diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket etmekle yükümlüdür.

Politika ile Turcosa Analitik tarafından KVKK’ya uyum için getirilecek düzenlemelerin Turcosa Analitik bünyesinde etkin bir şekilde uygulanması amaçlanmaktadır.

2. DAYANAK/KANUN

Bu Politika; 6698 sayılı KVKK ve ikincil düzenlemelerine dayanır.

3. KAVRAMLAR

3.1. Kişisel Veri

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Kişiyi belirlenebilir kılan tüm bilgiler kişisel veri olarak düzenlenmiş olup T.C. kimlik numarası (TCKN), ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, ikamet adresi, doğum tarihi, banka hesap numarası gibi bilgiler kişisel verilere örnek olarak verilebilir.

3.2. Özel Nitelikli Kişisel Veri

Özel nitelikli kişisel veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade eder.

3.3. Başvuru Formu

Veri sahibinin KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğu hakları kullanması ve bu amaçla Turcosa Analitik’e başvurabilmesi adına Turcosa Analitik tarafından hazırlanmış, web sitesi’nde yayınlanan ve ayrıca bu Politika’nın EK-1’inde yer alan formu ifade eder.

3.4. Veri kategorisi

Kişisel verilerin ortak özelliklerine göre gruplandırıldığı veri konusu kişi grubu veya gruplarına ait kişisel veri gruplarını ifade eder.

3.5. Politika

Bu Turcosa Analitik şirketinin kişisel verilerin korunması, işlenmesi, saklanması ve imhası politikasını ifade eder.

3.6. Uygulamalar

Turcosa Analitik tarafından geliştirilen, Windows, Mac OS ve Linux gibi çeşitli işletim sistemlerinde çalışan veya Google Play Store veya AppStore üzerinden indirilerek bilgisayar, cep telefonu, tablet veya uygulamanın mümkün kıldığı/kılacağı diğer cihazlar üzerinde kullanılabilen uygulamalardır.

3.7. Veri Konusu Kişi Grubu

Veri sorumlularının kişisel verilerini işledikleri ilgili kişi kategorisini ifade eder.

3.8. Alıcı Grubu

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini ifade eder.

3.9. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Turcosa Analitik iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirilerek oluşturduğu ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdığı envanteri ifade eder.

3.10. Veri Sorumluları Sicil bilgi Sistemi

Veri sorumlularının sicile başvuruda ve sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemini ifade eder.

3.11. Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Turcosa Analitik’i ifade eder.

3.12. Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

3.13. Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

İlgili kişinin bilgilendirdiğini ve aydınlatıldığını ispat yükü veri sorumlusu yükümlülüğünde olup, ilgili kişinin açık rızasının ve bilgilendirme kayıtlarının saklanması ve korunması Turcosa Analitik iç düzenlemelerine göre yapılmaktadır.

3.14. İlgili Kişi/Veri sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

3.15. Kişisel Verilerin İmhası

İmha, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini ifade eder.

3.16. WEB Sitesi

Turcosa Analitik’e ait www.turcosa.com.tr başta olmak üzere Turcosa Analitik’in Resmi ve özel kurumlara ait web siteleri üzerinden sunduğu web sitelerinin (örneğin: turcosa.erciyes.edu.tr) birini veya tümünü ifade eder.

3.17. Silme

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik yolarla işlenen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

3.18. Yok etme

Bilgilerin saklandığı veri saklamaya elverişli tüm kayıt ortamlarının tekrar geri getirilmeyecek ve kullanılmayacak hale getirilmesi işlemidir.

3.19. Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemidir.

3.20. Veri kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

4.POLİTİKANIN KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Bu politika Kanun ve kişisel verilere ilişkin sair mevzuat uyarınca bilgileri içermekte olup www.turcosa.com.tr web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Politika, yasal değişiklikler, Turcosa Analitik’in Kişisel Verileri işleme süreçlerinde meydana gelecek değişiklikler veya sair sebeplerle zaman zaman güncellenebilir. Güncellemeler yeni Politika’nın web sitesinde yayını tarihinden itibaren geçerli olur.

5. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

5.1. Turcosa Analitik, veri sorumlusu sıfatı ile işbu politikanın tüm iç işleyişlerinin ve süreçlerinin düzenlenmesi yönünden uygulanmasından sorumludur. Turcosa Analitik mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak üzere Turcosa Analitik kişisel verileri koruma komitesi oluşturulmuştur. Turcosa Analitik iş bu sorumluluklarını kişisel verileri koruma komitesi aracılığıyla yerine getirir.

5.2. İş bu politika doğrultusunda hazırlanacak iç düzenlemeler ile eğitim faaliyetlerinin Turcosa Analitik bünyesinde uygulanmasından kişisel verileri koruma komitesi sorumludur.

5.3. Turcosa Analitik çalışanları, iş ortakları, misafirler ve ilgili tüm üçüncü şahıslar, politikaya uyum ile birlikte ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda doğacak hukuki sorumluluklarının, risklerin ve tehlikelerin önlenmesinde, kişisel verileri koruma komitesi ve kişisel veri birim sorumluları ile işbirliği yapmakla yükümlüdür.

5.4. Turcosa Analitik tüm hizmet birimleri ve organları ile ilgili tüm çalışanları politikaya uygun hareket etmekle ve politikanın hükümlerine uyulmasını sağlamakla yükümlüdür.

5.5. İşbu politik, Turcosa Analitik internet sisteminde her zaman erişilebilir şekilde ve politika niteliğinde muhafaza edilir. Ayrıca işbu politika Turcosa Analitik internet sitesinde de yayınlanır. Politikada meydana gelecek değişiklikler Turcosa Analitik internet sistemi ile web sitesine güncel olarak eklenir ve bu yolla veri sahiplerinin politika ile öngörülen esaslara ulaşarak bilgilenmesi sağlanır.

6. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME FAALİYETİNİN ŞARTLARI

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Kişisel Veriler, Kanun’un 5. maddesi uyarınca Veri Sahibinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak yine aynı maddenin düzenlemesi gereği; aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, Veri Sahibinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi: Örn; Vergi Dairesi talebi üzerine çalışanların maaşıyla ilgili bilgilerin sunulması.

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması: Örneğin; yapılan sözleşme gereği paranın ödenmesi için alacaklı tarafın banka ve hesap bilgilerinin alınması, mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün teslimi için alıcının ad-soyad, adres bilgilerinin kargo firması ile paylaşılması.

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması: Örneğin; çalışana maaş ödenebilmesi için, çalışanın banka ve hesap bilgilerinin alınması, evli olup olmadığının, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, eşinin çalışıp çalışmadığının ve sosyal sigorta bilgilerinin sorulması.

 • İlgili kişinin [Veri Sahibinin] kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması: Örneğin; çalışan tarafından açılan bir davada ispat için bazı verileri kullanması.

 • İlgili kişinin [Veri Sahibinin] temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması: Örneğin; çalışanların temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, onların terfileri, maaş zamları veya sosyal haklarının düzenlenmesinde ya da işletmenin yeniden yapılandırılması sürecinde görev ve rol dağıtımında esas alınmak üzere çalışanların kişisel verilerinin işlenmesi.

7. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Kanun’un 6. maddesi uyarınca özel nitelikli Kişisel Verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak yukarıda sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde Veri Sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. KVKK gereği kişilerin sağlık ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, açık rızalarının bulunması koşuluna bağlanmış, açık rızanın bulunmadığı hallerde ise ancak koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kimselerce söz konusu kişisel verilerin işlenebileceği düzenlenmiştir. Turcosa Analitik tarafından, mevzuat hükümleri doğrultusunda sır saklama yükümlülüğü altında bulunan durumlarda, bu mevzuat hükümlerinin gerektirdiği ölçüde ilgili kişilerin sağlık ve cinsel hayatlarına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri işlenebilmektedir.

7.1. İlgili kişinin açık rızasının bulunması

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde yukarıda yer verilen özel nitelikli kişisel veri işleme şartlarının herhangi birisinin mevcut olmaması halinde, Turcosa Analitik ilgili kişinin açık rızasına başvurabilmektedir. Bu hallerde ilgili kişilerin özel nitelikli kişisel verileri, bilgilendirme yapılarak (kişinin kendisine açık rızasına ihtiyaç duyulan hususa dair) ve açık rızası alınarak (bu husus ile sınırlı olmak üzere) Turcosa Analitik tarafından işlenebilmektedir.

7.2. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde alınacak önlemler

Özel nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır. Turcosa Analitik, kurul tarafından belirlenen söz konusu önlemler doğrultusunda özel nitelikli kişisel verileri işleyecektir. Kurul’un kapsamda belirleyeceği güvenlik önlemlerinin takip edilmesi ve Turcosa Analitik iş süreçlerine bu önlemlerin dahil edilmesi Kişisel verileri koruma komitesi tarafından sağlanır.

Kanun’un 4. Maddesi uyarınca Kişisel Veriler ancak Kanun’da veya diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. Kişisel Verilerin işlenmesi sırasında bir takım ilkelere uyulması ise aynı madde ile zorunlu tutulmuştur.

Bu kapsamda Turcosa Analitik kişisel verilerinizi şu ilkelere uygun olarak işler:

8.1.Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Turcosa Analitik, Kişisel Verileri, Veri Sahibi’nin haberi olmaksızın toplamaz veya işlemez; Kişisel Verileri hukuka, kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işler. Medeni kanunun 2. Maddesi ile öngörülen dürüstlük kuralına uygun olarak yürütülür.

8.2.Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Turcosa Analitik, Kişisel Verilerin doğru ve güncel olmasını temin etmek için gereken çabayı göstermektedir. Bu kapsamda verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanması amacıyla bu durumu temin edecek kanalları açık tutar, Veri Sahibi’nin başvurusu üzerine veya tespit halinde resen verilerin düzeltilmesini ve doğruluğunun denetlenmesi için idari ve teknik mekanizmalar işletmeyi temin eder.

8.3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Turcosa Analitik Kişisel Verileri işleme amaçları aydınlatma yükümlülüğünün bir gereği olarak açıkça belirlenmiştir. Turcosa Analitik, Kişisel Verileri, Kanun’a uygun olarak, yaptığı işler ve/veya sunduğu hizmetlerle bunlarla bağlantılı olarak, meşru amaçlar için işlemektedir. Turcosa Analitik tarafından sunulan veya sunulacak olan ürün ve/veya hizmetlerle sınırlı olmak kaydıyla hukuka uygun biçimde işlenir ve kişisel verilerin işlenme amacı verilen işlenmeye başlanmasından önce açık ve kesin olarak belirlenir.

8.4.İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Kişisel veriler Turcosa Analitik tarafından işlenme amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olmak üzere bu amacın gerçekleşmesi için gerektiği ölçüde işlenir. Ayrıca, verilerin işlenme amacı ile ilgili olmayan ve ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılır. Turcosa analitik Kişisel Verileri belirli, açık ve meşru amaçlar ile işler. Bu kapsamda Turcosa Analitik verilerin bu Politika’da veya Veri Sahibi’nden alınacak izinde (Açık Rıza) belirtilen amaçlar için toplanmasını, amaç için gerekli olan süre boyunca tutulmasını temin eder ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan ve/veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verilerinişlenmesinden kaçınır, işlenen verileri sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekenle sınırlı tutar.

8.5. Mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümleri ile öngörülen süreler doğrultusunda ve verilerin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca işlenir. Kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması durumunda ve mevzuat hükümleri ile öngörülen sürenin sonunda kişisel veriler Turcosa Analitik tarafından uygun görülen yöntemle (silme, yok edilme veya anonim hale getirme) imha edilir. Ancak, kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkmasına rağmen yasal saklama yükümlüğünün bulunması durumunda, bu veriler sadece yasal yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile sınırlı olmak üzere işlenir. Gerekli sürenin sonunda kişisel verilerin işlenmesinin önlenmesi için gerekli idari ve teknik tedbirler alınır.

9. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ KATEGORİZASYONU

Turcosa Analitik tarafından Kişisel Verileri işlenebilecek gerçek kişiler aşağıda detaylı olarak açıklanmış ve kategorize edilmiştir.

Yazılı, sözlü veya elektronik olarak Turcosa Analitik’e başvurarak soru, talep, öneri ve şikayet başvuruları ileten gerçek kişiler başvuran olarak ifade edilir.

Bir iş sözleşmesine bağlı olsun olmasın Turcosa Analitik bordrosunda çalışan kişiler ile Turcosa Analitik nezdinde staj (zorunlu/isteğe bağlı) eğitimi gören öğrenciler/mezunları çalışan olarak ifade edilir.

Bir sözleşmeye bağlı olsun olmasın Turcosa Analitik tarafından sunulan ürün, servis veya hizmetlerden faydalanan veya faydalanması değerlendirilen ya da görüşülen gerçek kişileri, resmi olan ya da olmayan kurumlar (devlet ve vakıf üniversiteleri vb.) ve şahıs şirketleri müşteri olarak ifade edilir.

Turcosa Analitik, tarafından ürün, servis ve/veya hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli bir mal veya hizmeti sağlayan gerçek kişileri ve şahıs şirketleri tedarikçi olarak ifade edilir.

Bir veya birden fazla Turcosa Analitik Şirketi’nde hissesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler pay sahibi olarak tanımlanır.

Turcosa Analitik’in üst düzey yönetiminde yer alan ve/veya Turcosa Analitik’i temsile yetkili gerçek kişileri şirket yetkilisi olarak ifade edilir. Yönetim kurulu üyeleri bu kapsamda değerlendirilir.

Turcosa Analitik tarafından geliştirilen ve kullanıma sunulan uygulamaları mobil işletim sistemli cihazına indiren/kullanan gerçek kişilere uygulama kullanıcısı olarak ifade edilir.

Turcosa Analitik işyerine, bir ürün, servis, hizmet sunmak veya almak için olsun veya olmasın fiziken gelen tüm gerçek kişiler ile Web Sitesi’ne üye olsun olmasın kullanan, verilerini buraya kaydeden, Web Sitesi üzerinden verilerini sunan veya verileri TURCOSA kullanım koşullarına uygun olarak toplanan gerçek kişiler ziyaretçileri ifade eder. Bu kategorizasyonda belirtilen diğer veri sahipleri de Web Sitesi ziyaretçisi olabilir.

10. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Turcosa Analitik; bu Politika’nın, Kanun’un ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak, yazılı, sözlü, elektronik yollardan, görüntü/ses kaydı yoluyla veya fiziksel olarak Veri Sahibi ile karşı karşıya gelmek suretiyle Kişisel Verileri toplamakta ve işlemektedir.

Veri toplama süreci; Veri sahibi ile yüzyüze iletişim sağlayarak verilerinizi toplamaktadır.

 • Mobil uygulamalar, uygulamalar, Web siteleri, e-posta ve üçüncü şahıslara ait yazılım ve dijital mecraları kullanarak.

 • Çağrı merkezi, başvurular, formlar, sözleşmeler, uzaktan destek birimleri, pazarlama ve satış birimleri, Web sitelerindeki çerezler, kartvizit, telefon gibi araçları kullanarak ile verilerinizi toplayabilmekteyiz.

11. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel bilgilerinizi müşterilerimize sunduğumuz Turcosa Analitik Hizmetleri'ni yürütmek, sunmak ve geliştirmek için işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi kanunun ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine göre yazılı, elektronik yollardan, sözlü, görüntü, ses kaydı yoluyla veya fiziksel olarak sizinle karşı karşıya gelmek suretiyle toplayabiliyor ve işliyoruz. Bu amaçlar arasında şunlar bulunmaktadır;

 • Verileriniz yüklendikten sonra, verileriniz Web'e erişilemeyen bir yerde güvenli bir şekilde saklanır ve verilerinize yalnızca hesabınıza giriş yaparken erişilebilmesini sağlar;

 • Verilerinizin güvenliğini ve emniyetini daha da artırmak için, verinizi yüklemeden önce verinizi ve kimliğinizin gizliliğini belirlemenizi istiyoruz;

 • Müşteri verisi (data): Müşteri ve sağlayıcı arasında olduğu gibi, müşteri, kendisine verilen tüm Fikri Mülkiyet Hakları da dahil olmak üzere tüm Müşteri verilerine ilişkin tüm hak, unvan ve menfaatlerin tek ve münhasır sahibi olmaya devam edecektir;

 • Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız; Hizmet ve ürünün sunulabilmesi ve ileride yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellemeler gerekebilir;

 • Müşterimizi tanımamız konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere mesleğiniz ve işlem yapma amacınız gibi bilgilerinizin kaydedilmesi;

 • Satış sözleşmesi akdedilmesi, müzakeresi ve ifası;

 • Sosyal Medya üzerinden yapılan talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve çözüm önerilmesi;

 • Uzaktan destek hizmetleri, yeni veya mevcut ürün hizmet ve kampanyaların yürütülmesi;

 • Kullanım analizlerinden istatistik oluşturulması;

 • Turcosa Analitik tarafından memnuniyet analizleri yapılması için iletişim sağlanması, idari ve adli süreçlerin idamesi ve kamu ve kurumlardan gelen taleplere yanıt için, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklere yerine getirilmesi;

 • Kişisel veri envanteri oluşturulması;

 • Herhangi bir nedenle sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep şikayet ve başvuruların değerlendirilmesi ve yanıt verilmesi;

 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetlenmesi ve uygulanması;

 • Ürün ve hizmetlerin satın alınması ve teslim edilmesi: Hizmetleri teslim etmek, ödemeleri işleme koymak. Hizmet teklifleriyle ilgili olarak sizinle iletişim kurmak için kişisel bilgilerinizi kullanmaktayız;

 • Turcosa Analitik Hizmetleri'nin sunulması, sorunlarının giderilmesi ve geliştirilmesi: Turcosa Analitik Hizmetleri'nin işlevselliği sağlamak, performans değerlendirmesini yapmak, hatalarını düzeltmek ve kullanışlılığını ve etkinliğini artırmak için kişisel bilgilerinizi kullanmaktayız;

 • Sizinle iletişim kurulması: Turcosa Analitik Hizmetleri ile ilişkili farklı kanallar aracılığıyla (örneğin telefon, elektronik posta, anlık mesajlaşma ile) sizinle iletişim kurmak için kişisel bilgilerinizi kullanmaktayız;

 • Dolandırıcılığın Engellenmesi ve Kredi Riskleri: Müşterilerimizin, Turcosa Analitik’in ve diğerlerinin güvenliğini korumak ve dolandırıcılığı ve suiistimali engellemek ve teşhis etmek için kişisel bilgileri işlemekteyiz;

 • Rızanızı aradığımız amaçlar: Ayrıca size ilettiğimiz belirli bir amaç ile bazı kişisel bilgilerinizi işlemek için rızanızı isteyebiliriz. Rızanızı her zaman geri çekebilirsiniz ve sonuç olarak Turcosa Analitik verilerinizi işlemeyi durduracaktır.

Turcosa Analitik tarafından toplanan Kişisel Veriler, verinin niteliği, işlenme amaçları ve kullanım sıklığı gibi esaslara bağlı olarak çok çeşitli ortamlara kaydedilebilmektedir. Bu kapsamda Turcosa Analitik Kişisel Verileri;

 • Kağıt, yazılım, bulut, merkezi sunucu, taşınabilir medya, veri tabanı gibi ortamlara;

 • Ağ cihazı, flash tabanlı ortamlar, manyetik bant, manyetik disk, mobil telefon, optik disk, yazıcı, kapı geçiş/güvenlik sistemi gibi çevresel sistemlere kaydedebilmektedir.

12. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

12.1. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması

Kişisel Verilerin Korunması 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca Kişisel Veriler kural olarak, Veri Sahibinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz.

Kişisel Verilerin Korunması 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrası ile 6. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenen koşullarda kişisel veri işleme envanterinde belirtilen alıcı gruplarına kişisel verilerin aktarılması mümkündür. Turcosa Analitik tarafından KVKK’da öngörülen yeterli önlemleri almış olan üçüncü şahıslara aktarım yapılmaktadır.

Ancak Politika’nın 6. maddesinde belirtilen, Veri Sahibinin açık rızası aranmayacak hallerden birinin mevcut olması halinde Kişisel Verilerin, Veri Sahibinin açık rızası olmaksızın yurt içinde üçüncü kişilere aktarımı mümkündür.

12.2. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Kişisel Verilerin Korunması 6698 sayılı Kanun’un 9. maddesi uyarınca Kişisel Veriler kural olarak, Veri Sahibinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

Ancak aşağıda belirtilen hallerden birinin mevcut olması halinde Kişisel Verilerin, Veri Sahibinin açık rızası aranmaksızın yurt içinde/dışında üçüncü kişilere aktarımı mümkündür:

 • Bu Politika’nın 6. veya 7.maddesinde belirtilen, Veri Sahibinin rızasının aranmayacağının belirtildiği halleden birinin mevcut olması,

 • Kişisel Verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması,

 • Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması.

Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.

Kişisel Veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye'nin veya Veri Sahibinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir.

12.3. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler

Turcosa Analitik Kişisel Verileri, bu Politika’nın 11. maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için, Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, yurt içinde veya yurtdışındaki, gerçek veya tüzel kişi olabilecek, aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

Pay Sahipleri, Danışmanlar, Denetim Firmaları, Hizmet Alınan Firmalar, İşbirliği Yapılan Firmalar, Müşteriler, Tedarikçiler, Teknopark Yönetimi (Yönetici Şirket), Bankalar ve Finans Kuruluşları, Yargısal Merciler ve Kamu Otoriterleri, Yeniden Satıcılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Sermaye Piyasası Kurulu.

13. KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ

Turcosa Analitik tarafından kişisel verilerin elde edilmesi sırasında

 • Veri sorumlusunun kimliği,

 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

 • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri,

 • İlgili kişinin sahip olduğu hakları,

Konularında ilgili kişi aydınlatılmaktadır.

Turcosa Analitik Kanun’un ve ilgili mevzuatın öngördüğü ölçüde Kişisel Verilerin gizliliğine ve güvenliğine önem vermekte, Kişisel Verileri korumak için hukuki, teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

13.1. Kişisel Verilerin Saklanmasını Ve İmhasını Gerektiren Sebepler

13.1.1. Kişisel Verilerin Saklanmasını Gerektiren Hukuki, Teknik ve Diğer Sebepler

Kişisel verilerin esas toplanma amacının veya varsa, bu Politikada belirtilen ikincil işleme dayanağının ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler, Turcosa Analitik tarafından;

 • Turcosa Analitik şirketinde doğmuş ya da doğabilecek yasal sorumluluklarını yerine getirebilmesi amacı ile ve kanunlarda öngörülen ölçülere ve/veya emredilen sürelere uygun olarak,

 • Silinmesi ve/veya anonimleştirilmesi öngörülen veriler ise; iş sürekliliği, veri kaybının önlenmesi ve veri koruma amacıyla yedek/arşiv ve benzeri ortamlarda erişime hazır (“canlı”) olmayan şekilde,

 • Silme, yok etme veya anonimleştirme yolu ile imha edilecek veriler ise en geç bir sonraki periyodik imha tarihine kadar saklanmaya devam edilecektir.

13.1.2. Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Hukuki, Teknik ve Diğer Sebepler

 • Kişisel Verilerin işlenmesini gerektiren tüm amaçların ve saklanmasını gerektiren sebeplerin ortadan kalkması,

 • Kişisel Verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,

 • Veri Sahibi’nin, Kanun’un 11. maddesinde ve bu Politika’nın 17. maddesinde belirtilen haklarını kullanarak Kişisel Verilerinin imha edilmesini talep etmesi ve yapılan başvurunun Turcosa Analitik tarafından kabul edilmesi veya bu talebin reddi üzerine Kurul’a şikayet sonucu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

 • Kişisel Verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

13.2. Kişisel Verilerin Güvenli Bir Şekilde Saklanması İle Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesinin Ve Erişilmesinin Önlenmesi İçin Alınmış Tedbirler

13.2.1. Teknik Tedbirler

Kişisel verilerin toplanmasından imhasına kadar olan süreçlerin takibi ve denetimi için gerekli donanım ve yazılım altyapısı oluşturulmaktadır. Bu yapıların takibi, güncellenmesi, denetimi ve raporlaması kişisel verileri koruma komitesi yönteminde gerçekleştirilmektedir.

 • Kişisel Verilere erişim yetkileri sınırlandırılmakta ve erişim kayıtları tutulmaktadır,

 • Kişisel Verilere hem şirket içerisinden hem de dışarıdan hukuka aykırı bir müdahalenin önlenmesi için veri kayıt ortamları virüs koruma programları başta olmak üzere çeşitli yazılımlar/donanımlar ve şifreler aracılığıyla korunmaktadır,

 • Kişisel Verilerin Kanunda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmesi amacıyla gerekli denetimleri yapılmakta veya yaptırılmaktadır,

 • Turcosa Analitik uhdesindeki veri kayıt ortamları, düzenli aralıklarla uzman kuruluşlar tarafından güvenlik testlerinden geçirilmekte, güvenlik açığının tespiti halinde söz konusu açık giderilmektedir.

Turcosa Analitik tarafından, tüm çalışanların KVKK ve kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi konusunda bilgilendirilmesi amacı ile işbu Politika ve ilgili diğer dokümanlar her bir çalışana ulaştırılmakta ve gerekli eğitim faaliyetleri kapsamında çalışanların eğitime katılımları sağlanmaktadır.

 • Kişisel Verileri Koruma Komitesi kurulmuştur ve işlerliği sağlanmaktadır,

 • Çalışanlar, Kanun ve sair mevzuat ve bunlarda meydana gelen gelişmeler ışığında verilerin güvenliğinin sağlanması ve hukuka uygun işlenmesi konusunda eğitimlere tabi tutulmakta ve bilgilendirilmektedir,

 • İşlenen veriler birim bazında ayrıştırılmakta, iş birimi özelinde bilinçlenme ve işleme faaliyeti temin edilmektedir,

 • Şirket içerisinde düzenli olarak denetimler yapılmaktadır,

 • Çalışanlarla ve üçüncü şahıslarla akdedilecek sözleşmelerde, verilerin gizliliğini koruma altına alan hükümlerin yanında, Kişisel Verilerin işlenme amaçları, kapsamı ve süresi belirlenmekte, tarafların sorumlulukları açıkça düzenlenmekte, hukuka ve sözleşme hükümlerine aykırı işleme faaliyetlerini yaptırıma bağlayan hükümler eklenmektedir.

Turcosa Analitik, oluşturulan kişisel veri işleme envanteri ve yetki erişimi matrisleri kapsamında kişisel veriler erişimi, işlenme amacı doğrultusunda ve ilgili çalışanlar ile sınırlandırmaktadır. Turcosa Analitik çalışanlarının tümünün Turcosa Analitik veri sorumlusu sıfatı ile işlemekte olduğu kişisel verilerin tümüne erişmesi mümkün olmayıp, Turcosa Analitik iç uygulamalarına/düzenlemelerine göre belirlenen erişim yetkileri çerçevesinde işlem yapılmaktadır.

Turcosa Analitik tüm faaliyetleri analiz edilerek birim bazında kişisel veri işleme faaliyetleri belirlenmiştir. Turcosa Analitik birimlerin işleyişlerinin KVKK ve iş bu politikaya dayalı yükümlülükleri yerine getirecek biçimde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek ve bu uygulamaların sürekliliğini sağlamak üzere oluşturulmuş olduğu iç düzenlemelerine ilişkin güncellemelerini çalışanlarına iletmektedir.

13.3. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İmha Edilmesi İçin Alınmış Tedbirler

13.3.1. Teknik Tedbirler

Turcosa Analitik kişisel verilere hukuka uygun erişim sağlanması ve kişisel verilerin korunması amacıyla teknik gelişmelere uygun olarak önlemler almakta, güncellemekte, yenilemekte ve sistemin güvenirliliğinin test edilmesini sağlamaktadır. Turcosa Analitik, kurulun bu tür sızma testleri ve sair güvenlik önlemleri ile ilgili düzenlemeler yapması veya teknik standartlara atıfta bulunması durumunda uyum için gerekli tüm çalışmaları yapacaktır. İmha işlemi bu konuda bilgi sahibi teknik personel tarafından veya gözetiminde gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verilere hukuka uygun olarak erişilmesi için birim ve/veya çalışan bazında çıkarılacak kriterler doğrultusunda erişim yetkileri tanımlanmakta, kişisel verilere erişilecek sistemlere ilişkin kullanıcı hesaplarının erişim ve yetkiler kısıtlanmakta ve sistemlere erişebilecek cihazlar sınırlandırılmaktadır.

Turcosa Analitik, kişisel verilerin muhafaza edildiği sistemlere dışarıdan sızılmasının engellenmesi ve olası risklerin izlenmesi için gerekli yazılım ve donanımların kurulmasını sağlamakta, sızma testlerini yapmaktadır, veri kaybının önlenmesi için yapılacak yedeklemeler yönünden de aynı güvenlik önlemlerinin alınmasını temin etmektedir.

13.3.2. İdari Tedbirler

Turcosa Analitik çalışanlarının tümünün Turcosa Analitik’in veri sorumlusu sıfatı ile işlemekte olduğu kişisel verilerin tümüne erişmesi engellenmekte ve veri işleme amacı göz önüne alınarak erişim yetkileri düzenlenmektedir.

Turcosa Analitik, çalışanları ile arasındaki ilişkiyi düzenleyen her türlü belgeye, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için KVKK ile öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmesi, kişisel verilerin ifşa edilememesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmaması gerektiği ve kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlüğünün Turcosa Analitik ile olan iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam ettiği yönünde kayıtlar eklemektedir.

 • Kişisel Verileri Koruma Komitesi kurulmuştur ve işlerliği sağlanmaktadır,

 • Çalışanlar kişisel verilerin periyodik ve usulüne uygun imha edilmesi konusunda eğitimlere tabi tutulmakta ve bilgilendirilmektedir,

 • Şirket içerisinde düzenli olarak denetimler yapılmaktadır,

 • Çalışanlarla ve üçüncü şahıslarla akdedilecek sözleşmelerde verilerin Kanun’a ve ilgili sair mevzuata uygun olarak imha edilmemesini yaptırıma bağlayan hükümler eklenmektedir.

13.4. Kişisel Verileri Koruma Komitesi

Kişisel Veri saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi ve bu Politika uyarınca gerekli aksiyonların alınması amacıyla Turcosa Analitik nezdinde bir “Kişisel Verileri Koruma Komitesi” kurulmuştur. Komitenin başlıca görevleri şunlardır:

 • Kişisel Verilerin korunması, saklanması, işlenmesi ve imhasına ilişkin politikaları hazırlamak veya hazırlatmak ve bunları yürürlüğe koymak,

 • Kişisel Verilerin korunması, saklanması, işlenmesi ve imhası süreçlerinin Kanun’a ve Politika’ya uyumunu temin için şirket içi denetimler yapmak veya yaptırmak, bu yönde bir eksikliğin veya riskin tespit edilmesi halinde giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

 • Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve imhası ile hukuka aykırı erişimin önlenmesi amacıyla çalışanların bilgilendirilmesini sağlamak, gerekli gördüğü durumlarda eğitimler düzenlemek veya çalışanların üçüncü şahıslar tarafından düzenlenen eğitimlere katılımını sağlamak,

 • Veri Sahiplerinin başvurularını değerlendirmek, başvurulara cevap için şirket içerisinde koordinasyonu sağlamak ve cevabın Veri Sahibine yasal süresi içerisinde ulaştırılmasını temin etmek,

 • Kişisel Verilere ilişkin mevzuatta meydana gelen değişiklikleri bizzat, Danışmanlar veya Hizmet Alınan Firmalar aracılığıyla takip etmek, yeni düzenlemelere uyum için şirket içi aksiyonların alınmasını sağlamak,

 • Kurul ile iletişim halinde olunması gereken durumlarda gerekli koordinasyonu ve iletişimi sağlamak.

13.5. Üçüncü Taraf Kuruluşlara Ait Ürün ve Hizmetler

Turcosa Analitik’in sunduğu ürün, servis ve hizmetler ile sahibi olduğu Web Sitesi ve Uygulamalar; Turcosa Analitik’in sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, üçüncü taraf kuruluşlar tarafından işletilen web sitesi, ürün ve hizmetler içerebilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir. Bu web sitesi, ürün ve hizmetlerden faydalanmanız durumunda kişisel verileriniz üçüncü taraf kuruluşlara aktarılabilir. Turcosa Analitik’in erişim sağlanan bu web sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Herhangi bir işlem yapılmadan önce söz konusu firmalara ait güvenlik ve gizlilik koşulları okunmalıdır.

14. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Turcosa Analitik kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini ve saklanmasını gerektiren tüm sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veriler/özel nitelikli kişisel veriler, re’sen veya Veri Sahibinin talebi üzerine Turcosa Analitik tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

14.1. Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel Verilerin silinmesi, Kişisel Verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Turcosa Analitik Kişisel Verileri silmek için verilerin kaydedildiği ortama bağlı olarak aşağıda belirtilen yöntemleri kullanabilir:

 • Silme Komutu Verme

 • Karartma

 • Dosyanın Bulunduğu Dizin Üzerinde İlgili Kullanıcının Erişim Haklarını Kaldırma

 • Yazılım Aracılığıyla Silme

 • Veri Tabanı Komutuyla Silme

14.2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Turcosa Analitik tarafından kişisel verilerin KVKK ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında kişisel verilerin/özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığının tespit edilmesi halinde, bu veriler imha politikasına uygun olara hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Turcosa Analitik Kişisel Verileri yok etmek için verilerin kaydedildiği ortama bağlı olarak aşağıda belirtilen yöntemlerin bir veya birkaçını kullanabilir:

 • De-Manyetize Etme

 • Fiziksel Yok Etme

 • Üzerine Yazma

 • “BlockErase” Komutu İle Yok Etme

 • Kağıt İmha Makinesi İle Yok Etme

 • Şifreleme Anahtarlarının Tüm Kopyalarını Yok Etme

14.3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel Verilerin anonim hale getirilmesi, Kişisel Verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel Verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin; Turcosa Analitik verilerinin aktarıldığı üçüncü kişi veya kişiler tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

Turcosa Analitik Kişisel Verileri anonim hale getirmek için aşağıda belirtilen yöntemlerin bir veya birkaçını kullanabilir:

 • Değişkenleri Çıkartma

 • Kayıtları Çıkartma

 • Alt Ve Üst Sınır Kodlama

 • Bölgesel Gizleme

 • Örnekleme

 • Mikro-Birleştirme

 • Veri Değiş-Tokuşu

 • Gürültü Ekleme

 • K-Anonimlik

 • L-Çeşitlilik

 • T-Yakınlık

15. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Turcosa Analitik kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca saklar. Kişisel verilerin esas toplanma amacının veya varsa, bu Politika’da belirtilen ikincil işleme dayanağının ortadan kalkması halinde kişisel veriler bu Politika’nın 13.1.1. maddesinde belirtilen süreler boyunca saklanmaya devam edilebilir.

Bu sürelerin sona ermesi dolayısıyla silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı durumda Turcosa Analitik; bu tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

16. TURCOSA PERİYODİK İMHA SÜRELERİ

Turcosa Analitik periyodik imha süresi 6 aydır. Kurul, telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde, bu süreyi kısaltabilir.

17. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI USULLERİ

17.1. Veri Sahibinin Hakları

Veri Sahibi, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca Turcosa Analitik’e başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel Verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İlgili kişilerin yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini Turcosa Analitik’e iletmeleri durumunda talebin niteliğine göre en kısa sürede veya en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak talep sonuçlandırılmaktadır. Verilecek cevabın mahiyetine göre ayrıca, kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir. Başvurunun Turcosa Analitik hatasından kaynaklandığının anlaşılması halinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilebilir.

Turcosa Analitik tarafından ilgili kişiye talebine ilişkin başvuru sonucu, isteği doğrultusunda yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir. Talebin niteliğine göre ilgili kişinin başvurusunu kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklayarak reddedebilir. Başvuru kabul edildiğinde Turcosa Analitik tarafından gecikmeksizin yerine getirilir.

Kişisel veri sahibinin, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde otuz gün içinde kurula şikayet hakkı bulunduğu konusunda Turcosa Analitik içinde gerekli uyarılar yapılmakta ve çalışanlarımızın bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

17.2. Kanunun Uygulanmayacağı ve Veri Sahibinin Haklarını Kullanamayacağı Haller

Kanun’un 28. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca Kanun’un hükümleri aşağıda belirtilen hallerde uygulanmayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi,

 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ise, aşağıdaki hallerde Veri Sahibi zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç bu Politika’nın 15. maddesinde belirtilen haklarını kullanamaz:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

17.3. Veri Sahibinin Haklarını Kullanma Usulleri

Veri Sahibi, bu Politika’nın 18.1 maddesinde belirtilen haklarını, Ek-1’de yer alan başvuru formunu doldurup, ıslak imzalı olarak, noter aracılığıyla “Melikgazi Mahallesi, Yeni Mahalle Aşık Veysel Bulvarı No: 67-B Erciyes Teknopark Tekno 5 Binası 2. Kat, No: 80, Kayseri 38039 ” göndermek veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırmak suretiyle kullanabilir. Kimliğini tevsik edici belgelerin, varsa talebi destekleyici belgelerin, Veri Sahibinin bu hakkını vekili aracılığıyla kullanmak istemesi durumunda, bu konuda özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde Turcosa Analitik’e iletilmesi zorunludur.

17.4. Veri Sahibinin Başvurusuna Cevap Verilmesi

Form ile gönderilen talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda Turcosa Analitik, talepleri karşılamakta güçlük yaşayabilecek ve araştırma sürecinde gecikmeler yaşanabilecektir. Bu nedenle Kanun’un 11. Maddesinde belirtilen hakları kullanımında bu hususlara riayet edilmesi önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak gecikmelerden Turcosa Analitik sorumlu tutulamayacaktır.

Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı ve/veya kötü niyetli başvurular karşısında Turcosa Analitik’in yasal hakları saklıdır.

17.5. Veri Sahibinin Kurula Şikayet Hakkı

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Veri Sahibi, Turcosa Analitik’in cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz (30) ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

18. DİĞER HUSULAR

Politikada yapılacak değişiklikler ve bu değişikliklerin yürürlüğe konması hususunda gerekli çalışmalar kişisel verileri koruma komitesi kararları doğrultusunda yapılmakta ve değişiklikler Turcosa Analitik yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girmektedir.

Politika, olağan olarak yılda bir defa gözden geçirilecektir. Ancak Turcosa Analitik gerek görülmesi halinde daha kısa sürede işbu politikayı gözden geçirme, güncelleme, değiştirme veya ortadan kaldırıp yeni bir politika oluşturma haklarına sahiptir.

Politikanın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin olarak karar verme yetkisi Turcosa Analitik yönetim kuruluna aittir.


EK-1 BAŞVURU FORMU